خرداد ۱۳۹۳

اصطلاح کلاهبرداری یا کلاه سر کسی گذاشتن

kola

گويند: نادرشاه افشار پس از گرفتن كشور هندوستان دوباره تاج پادشاهی بر سر محمدشاه هندي گذاشت. بدين گونه كه تاج محمدشاه را كه به چند ميليون جواهر آراسته و پیراسته بود، برداشت و بر سر خود نهاد و تاج خود را كه بسيار ساده و كم ارزش بود بر سر محمدشاه گذاشت. و از اين اينجا كلاه گذاري و كلاهبرداري به عنوان ضرب المثل زبانزد شد.

kola

تاب بازی با تصویر!

pole_moallagh

تاب بازی مجازی!

pole_moallagh

بره آهوی بینوا

bare_ahooye_bichare

بره آهوی بینوا!

bare_ahooye_bichare